Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση
PDF Εκτύπωση E-mailΑναφορικά με το κριτήριο αυτό, εξετάζονται οι ακόλουθες παράμετροι σε κάθε μια από τις ξενοδοχειακές μονάδες που ανήκει στο δίκτυο του GreenHotels:

  1. Το σύνολο των αδειών λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας βρίσκεται σε ισχύ

  2. Ύπαρξη αρμόδιου τμήματος - είτε από το προσωπικό του ξενοδοχείου είτε από κάποια αρμόδια εταιρεία -προκειμένου για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας του ξενοδοχείου με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον και να αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πηγών ενέργειας και πρώτων υλών

  3. Κοινοποίηση στο σύνολο του προσωπικού της πολιτικής λειτουργίας του ξενοδοχείου, που είναι προσανατολισμένη προς την προστασία του περιβάλλοντος, ούτως ώστε όλοι από κοινού να ενεργούν κάτω από έναν κοινό άξονα

  4. Οργάνωση εκπαιδεύσεων του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

  5. Γνωστοποίηση στους πελάτες των προσπαθειών που γίνονται στα πλαίσια λειτουργίας του ξενοδοχείου προκειμένου για την προστασία του περιβάλλοντος και παρακίνηση αυτών ούτως ώστε να υιοθετήσουν και αυτοί με τη σειρά τους οικολογικές πρακτικές, τόσο κατά τη διαμονή τους, όσο και στην καθημερινή τους ζωή

  6. Παροχή περιβαλλοντικού ερωτηματολογίου στους επισκέπτες του ξενοδοχείου

  7. Τήρηση συγκεκριμένου προγράμματος προμηθειών (π.χ. τοπικά προϊόντα, πιστοποιημένοι προμηθευτές)

  8. Τήρηση της δέσμευσης περί απαγόρευσης του καπνίσματος στους κοινόχρηστους χώρους της ξενοδοχειακής μονάδας

  9. Πρόσφατη πιστοποίηση της οικολογικής λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας βάσει συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως πχ EMAS, ISO 14001, Eco Label

 

Ανάλογα με τον αριθμό των ανωτέρω παραμέτρων καθώς και με το είδος αυτών - μιας και η κάθε μια έχει διαφορετικό βαθμό βαρύτητας - που ικανοποιεί το εκάστοτε ξενοδοχείο, υπολογίζεται η βαθμολογία αυτού στην κατηγορία της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Ο μέγιστος βαθμός με τον οποίο μπορεί να βαθμολογηθεί το κάθε ξενοδοχείο στην κατηγορία "Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση" , είναι το 35.

 

Συνεργάτες

CleanBlueMed msolutions CTL Consult CleanBlueAsia